Všeobecné obchodné podmienky 

 

K predaju produktov a služieb: organizovanie a realizácia spoločenských podujatíbesied, seminárov, prednášok, meditačných podujatí, koncertov, workshopov a tomu podobných podujatí zameraných na relaxáciu, rekondíciu a osobnostný rozvoj. 

 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom webovej stránky www.rony.love je spoločnosť rony.love, s. r. o., so sídlom Prešovská cesta 47, 040 22  Košice, Slovenská republika, IČO: 51 135949, DIČ: 2120602033, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:  42392/V. 

 

Dodávateľom produktov a služieb ponúkaných na webovej stránke www.rony.love je spoločnosť rony.love, s. r. o., so sídlom Prešovská cesta 47, 040 22  Košice, Slovenská republika, IČO: 51 135949, DIČ: 2120602033, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:  42392/V. 

 

Kupujúcim, resp. objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník webovej stránky, ktorý prostredníctvom webovej stránky www.rony.love vytvoril objednávku alebo registráciu na tejto webovej stránke. Produktami a službami sa rozumejú všetky produkty a služby zverejnené na webovej stránke www.rony.love. 

 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.rony.love, výberom produktov a služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.rony.love, e-mailovú komunikáciu, ako aj telefonickú komunikáciu. 

 

Predmet a uzavretie zmluvy 

 

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj produktov a poskytnutie služieb osobne (prezenčne) formou osobných skupinových stretnutí alebo formou online stretnutí prostredníctvom príslušných platforiem na prenos obrazu azvuku. Čo sa týka poskytnutia služieb, jedná sa o spoločenské podujatia: besedy, semináre, prednášky, meditačné podujatia, koncerty, workshopy a tomu podobné podujatia zamerané na relaxáciu, rekondíciu a osobnostný rozvoj. 

 

Potvrdením objednávky, resp. vystavením faktúry alebo vstupenky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného produktu a služby. 

 

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že snimi vyslovene súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu produkty a služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa snimi dôkladne oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy. 

 

Objednávka a registrácia 

 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.rony.love výberom produktov a služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vobjednávke alebo v registračnom formulári a zvoliť si možnosti platby za objednaný produkt alebo službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté elektronicky (e-mailom) alebo písomne (poštou). Každá prihláška resp. vyplnený a odoslaný objednávkový alebo registračný formulár sa považujú za záväzné. 

 

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú vobjednávkovom resp. registračnom formulári. 

 

Cena 

 

Spoločnosť rony.love, s. r. o. nie je platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.rony.love sú konečné. Kupujúci je viazaný kúpnou cenou uvedenou na webovej stránke www.rony.love v momente vykonania nákupu (objednávky) resp. registrácie. 

 

Platobné podmienky a možnosti platby 

 

Kupujúci po vyplnení objednávky resp. registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty a služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

 

  • platba bankovým prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre alebo v podklade pre platbu), 

 

  • okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány ThePay,  

 

  • opakované platby za prístup do členskej sekcie (opakovaný členský príspevok). 

 

Základné pojmy 

 

Predávajúcim je spoločnosť rony.love, s. r. o., so sídlom Prešovská cesta 47, 040 22  Košice, Slovenská republika, IČO: 51 135949, DIČ: 2120602033, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:  42392/V. 

 

Kupujúcim, resp. objednávajúcim (objednávateľom) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty alebo akékoľvek služby dodávané predávajúcim prostredníctvom webovej stránky www.rony.love. 

 

Produktom sa rozumie akýkoľvek tovar predávaný predávajúcim (v kúpnej cene uvedenej vobjednávkovom resp. registračnom formulári alebo na vystavenej faktúre). 

 

Službou sa rozumie jednorazová úhrada ceny vstupného na spoločenské podujatie: besedu, seminár, prednášku, meditačné podujatie, koncert, workshop a tomu podobné podujatie zamerané na relaxáciu, rekondíciu a osobnostný rozvoj (v kúpnej cene uvedenej vobjednávkovom resp. registračnom formulári, na vystavenej faktúre alebo vstupenke), a to osobnou účasťou (prezenčne) formou osobných skupinových stretnutí alebo formou online prenosu prostredníctvom príslušných platforiem na online prenos obrazu azvuku. Službou sa taktiež rozumie úhrada kúpnej ceny ako predplatného za vstup do členskej sekcie (v kúpnej cene uvedenej vobjednávkovom resp. registračnom formulári alebo na vystavenej faktúre). 

 

Opakovanými platbami sa rozumejú platby za opakovane nakúpené služby, a to vrámci predĺženia členstva v členskej sekcii, ktoré sú automaticky strhávané z platobnej karty kupujúceho. 

 

Pravidla opakovaných platieb 

 

S pravidlami opakovaných platieb je kupujúci oboznámený v objednávke služby, popr. v e-maile s potvrdením objednávky a faktúrou za zakúpenú službu súvisiacu súhradou členského poplatku. Zaplatením členského poplatku platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatickú obnovu ďalšieho členského a opakovaných platieb za objednané služby (členské) v nasledujúcich obdobiach, v závislosti od periódy ktorá je uvedená pri danej službe. Súhlas kupujúceho s opakovanými platbami (úhradou príslušného členského poplatku) trvá po dobu čerpanej služby, alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb (členského) na žiadosť zákazníka. Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Pokiaľ dôjde ku zmene parametrov služby (napr. typ tarify, jeho obdobia a pod.), budú tomu zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené taktiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby). 

 

Po uplynutí periódy daného obdobia predplatného (členského), dôjde v nasledujúci deň k opakovanému automatickému strhnutiu platby (príslušného členského poplatku), z platobnej karty kupujúceho. Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný informačným e-mailom ktorého súčasťou bude faktúra za objednanú (opakovanú) službu. 

 

V prípade neúspešného strhnutia platby (členského poplatku za obnovu členského) z platobnej karty kupujúceho, bude kupujúcemu zaslaný e-mail s informáciou, že úhrada opakovanej platby nebola zrealizovaná. V predmetnom informačnom e-maile kupujúci taktiež obdrží informáciu a pokyny ako v predmetnej situácii postupovať, ako uhradiť v prípade záujmu faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby (ukončeniu členského prístupu). Kupujúci následne môže pre opakované platby autorizovať aj inú platobnú kartu, ktorá bola doposiaľ používaná (napr. pri expirácii pôvodnej platobnej karty a podobne). Kupujúci môže opakované platby kedykoľvek ukončiť, ato kontaktovaním prevádzkovateľa webovej stránky www.rony.love, na e-mailovej adrese: love@rony.love. Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou ThePay, ktorú prevádzkuje spoločnosť ThePay.cz, s.r.o. a ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Všetky platobné údaje sú spracovávané pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti ThePay.cz, s.r.o. 

 

Dodacie podmienky 

 

Predávajúci je povinný dodať dohodnuté produkty a dohodnuté služby uskutočniť predmetné podujatie s možnosťou osobnej účasti kupujúceho, alebo poskytnúť možnosť online prenosu z podujatia prostredníctvom príslušných online platforiem na prenos obrazu a zvuku, v závislosti od druhu zakúpeného produktu a služby vobjednávke, v dohodnutom termíne resp. v inom náhradnom termíne. Pri zakúpení služby formou online prenosu obrazu a zvuku prostredníctvom príslušných platforiem, bude následne kupujúcemu zaslaný informačný e-mail, na e-mailovú adresu ktorá bola uvedená v objednávke pri zakúpení služby resp. pri registrácii. Predmetný e-mail bude obsahovať odkaz (link) smiestom (webovou adresou) vysielania zakúpeného online podujatia, v prípade potreby taktiež prihlasovacie meno, heslo ako aj ďalšie pokyny potrebné k prihláseniu vsúvislosti s riadnym čerpaním a užívaním zakúpenej služby, najneskôr dva dni pred konaním samotného podujatia. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, z ktorého je služba dodávaná. 

 

Zmeny vtermínoch konania podujatia 

 

Právo zmeny termínu konania podujatia je vyhradené. Predávajúci si vyhradzuje taktiež právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov a podobne. O všetkých skutočnostiach (zmenách) musí byť však kupujúci vopred informovaný v primeranej lehote (minimálne dva dni pred konaním predmetného plánovaného podujatia), a to informačným e-mailom zaslaným kupujúcemu, ktorý bol uvedený v objednávke pri zakúpení služby resp. pri registrácii, aby predávajúci umožnil kupujúcemu dostatočne využiť všetky práva a čerpania zo zakúpenej služby v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy. 

 

Autorské práva 

 

Kupujúci berie na vedomie, že dodávané produkty a služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti rony.love, s. r. o., resp. jej obchodným a spolupracujúcim partnerom. Kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kupujúci má právo používať ním zakúpené produkty a služby výlučne ako konečný užívateľ, pre vlastné potreby, a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu a služby. Nie je taktiež povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať vakejkoľvek forme aakýmkoľvek spôsobom. 

 

Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy 

 

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ustanovení § 7 ods. 1 písmeno a), b) a c), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

Odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy je možné vykonať elektronickou formou, na základe kupujúcim zaslaného e-mailu, na e-mailovú adresu: love@rony.love, prípadne poštou na adresu sídla predávajúceho, a to zaslaním Vyhlásenia o odstúpení od uzatvorenej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, v zmysle nižšie uvedeného vzorového formulára. Kupujúcemu bude vrátená zaplatená kúpna cena najneskôr do 14-tich dní od platného odstúpenia od zmluvy, na bankový účet kupujúceho, ktorý je potrebné uviesť v predmetnom Vyhlásení o odstúpení od uzatvorenej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(prosím vyplňte a zašlite tento formulár ako vzor elektronicky alebo poštou, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 

Adresované pre: rony.love, s. r. o., Prešovská cesta 47, 040 22  Košice, Slovenská republika, IČO: 51 135 949, e-mail: love@rony.love 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na predaj tovaru* / poskytnutie služby*: (prosím bližšie špecifikovať o čo sa jedná) 

 

Dátum objednania: 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: 

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: 

 

Číslo bankového účtu na vrátanie zaplatenej kúpnej ceny: 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*:  

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

 

Dátum: 

 

* Nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Reklamácia 

 

Reklamácia zakúpeného produktu alebo služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis a dôvod reklamovanej skutočnosti. V prípade reklamácie produktu je potrebné zaslať predmetný reklamovaný produkt na adresu sídla spoločnosti predávajúceho. V prípade reklamácie služby, je reklamáciu možné vykonať elektronickou formou, zaslaním e-mailu kupujúcim, na e-mailovú adresu: love@rony.love, a to do 14 dní odo dňa dodania zakúpenej služby. Predávajúci produktov resp. poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. V prípade opodstatnenej a predávajúcim uznanej reklamácie sa s kupujúcim individuálne dohodnú na náhrade reklamovaného produktu alebo služby, resp. ďalšom postupe. 

 

Náhrada škody pri neprevzatí služby 

 

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal produkt alebo službu, ktoré nestornoval azároveň za ne nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú kúpnu cenu. 

 

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo účtovať si aj ušlý zisk. Predávajúci má zároveň možnosť neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si ho uplatniť len čiastočne. 

 

Záručné podmienky 

 

Štandardná záručná doba je dva roky. Záručné podmienky však závisia od druhu predávaného produktu a v závislosti od typu kupujúceho, či je kupujúcim fyzická nepodnikajúca osoba (spotrebiteľ) alebo fyzická a právnická podnikajúca osoba. 

 

Na tento druh služby sa záručné podmienky nevzťahujú. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Pri zakúpení služby – osobnej účasti na podujatí alebo online účasti, prostredníctvom príslušných online platforiem na prenos obrazu a zvuku, môže byť ponúknutá kupujúcemu (účastníkovi podujatia) možnosť zadania (položenia) otázky, ktorá môže, nie však musí, byť predávajúcim, organizátorom podujatia alebo akoukoľvek inou osobou zodpovedaná na predmetnom podujatí. Predávajúci resp. organizátor (realizátor) predmetných podujatí si však vyhradzuje právo akúkoľvek položenú otázku kupujúcim ako aj účastníkom podujatia, počas podujatia nezodpovedať, či už z kapacitných alebo akýchkoľvek iných bližšie nešpecifikovaných dôvodov. Rady, tipy, názory a akékoľvek informácie získané na nami realizovaných podujatiach prostredníctvom osobnej účasti alebo prostredníctvom online platforiem na prenos obrazu a zvuku, resp. tieto získané z nakúpených produktov a služieb, nenahrádzajú odborné kvalifikované lekárske poradenstvo, ošetrenie alebo vyšetrenie, nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov. V prípade, ak sa budete riadiť radami, tipmi, názormi a akýmikoľvek informáciami získanými na nami realizovaných podujatiach, nami ponúkaných produktoch a službách, čo je Vaše zaručené právo ústavou, spoločnosť rony.love, s. r. o. nenesie za Vaše jednanie, konanie a postupy zodpovednosť a teda nepreberá za Vás právnu a zdravotnú zodpovednosť. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa celý proces nákupu produktov a služieb riadi prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto boli zverejnené na webovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením v plnom rozsahu. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na webovej stránke www.rony.love. 

 

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení, predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z. z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 18/2018 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z., Zákona č. 513/1991 Zb., ako aj ďalších príslušných právnych predpisov, platných v krajine sídla predávajúceho. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.07.2023. 

 

V Košiciach, dňa 16.07.2023 

 

 

Ronald Csorba 

konateľ spoločnosti 

rony.love, s. r. o.