Ochrana osobných údajov (GDPR) 

 

Pokiaľ ste našim zákazníkom (kupujúcim), odberateľom noviniek alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU). 

 

Kto je správca osobných údajov 

 

Správcom osobných údajov webovej stránky www.rony.love je spoločnosť rony.love, s. r. o., so sídlom Prešovská cesta 47, 040 22  Košice, Slovenská republika, IČO: 51 135949, DIČ: 2120602033, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:  42392/V. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, taktiež spolupracujeme v tomto s prípadnými ďalšími spracovateľmi. 

 

Kontaktné údaje 

 

V prípade záujmu kontaktovať nás v priebehu spracovávania osobných údajov, obráťte sa prosím na našu e-mailovú adresu: love@rony.love 

 

Prehlásenie 

 

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:  

 

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, 

 

 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,  

 

 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 

 

 • poskytnutie (predaj) produktov a služieb v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy, 

 

 • Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH bezpodmienečne potrebujeme za účelom plnenia zmluvy (napr. vystavenie zálohovej faktúry, faktúry, zaslanie prístupov na webovú stránku, do aplikácie, zasielanie odkazov na online podujatia, zaslanie nakúpených produktov, informácií o produktoch a službách a pod.), 

 

 • vedenie účtovníctva a príslušnej administrácie, 

 

 • marketingové účely, 

 

 • Vaše osobné údaje (e-mail, prípadne meno a priezvisko), pohlavie, obsah Vášho prekliku zo zaslaných e-mailov, využívam za účelom priameho marketingu zasielanie prípadných obchodných ponúk. Ak ste našim kupujúcim, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu sedem rokov od poslednej objednávky, 

 

 • pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Svoj súhlas vyjadrujete príslušným potvrdením súhlasu. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno a priezvisko. 

 

Voboch vyššie uvedených prípadoch môžete tento svoj súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

 

Pokročilý marketing je možné realizovať len na základe Vášho súhlasu. Len na základe Vášho súhlasu môžeme využiť Vašu e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na sociálnych sieťach, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu prostredníctvom našich kontaktných údajov resp. zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu: love@rony.love. 

 

Obdržané písomné referencie k našim produktom a službám môžeme použiť na našich webových stránkach a sociálnych sieťach len s Vašim súhlasom, a to do doby, než Váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov, zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu: love@rony.love. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme to v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

 

Cookies 

 

Pri návšteve našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, dĺžku pobytu na našej stránke a zktorej webovej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie produkty a služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači (alebo inom zariadení) taktiež zakázať. 

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

 

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie záznamov Vašich osobných údajov, a to: 

 

 • zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom), 

 

 • zabezpečeným prístupom do našich mobilných telefónov (zabezpečené heslom, čítačkou otlačkov prstov a pod.),  

 

 • zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom), 

 

 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na rozosielanie e-mailov (zabezpečené menom a heslom), 

 

 • zabezpečeným prístupom do účtovných a fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom), 

 

 • šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https), 

 

 • zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom), 

 

 • pravidelnou aktualizáciou softvérov, 

 

 • bezpečne uzamknutou prevádzkou resp. sídlom spoločnosti (zabezpečené uzamykateľnými dverami a bezpečnostnou kamerou).  

 

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov počas realizovaného podujatia, organizovaného našou spoločnosťou 

 

Radi by sme Vás informovali, že na nami realizovaných a organizovaných podujatiach môžu byť vyhotovované fotografie a audiovizuálne záznamy za účelom ich použitia na interné aexterné potreby našej spoločnosti, na informovanie o podujatí, vrátane prezentácie služieb našej spoločnosti, ato aj uverejnením týchto fotografií a audiovizuálnych záznamov prostredníctvom interných komunikačných kanálov, ako aj na webovej stránke našej spoločnosti a oficiálnych stránkach sociálnych médií využívaných našou spoločnosťou a v súvislosti s online prenosom obrazu azvuku (pri online prenosoch podujatí) prostredníctvom príslušných platforiem určených na online ako aj následný záznam resp. úschovu obrazu a zvuku. Fotografie a audiovizuálne záznamy budú zamerané výlučne na zaznamenanie atmosféry a priebehu podujatia, nie na zachytenie podobizne jednotlivých fyzických osôb zúčastňujúcich sa podujatia. 

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že vstupom do priestorov, v ktorej sa bude podujatie konať, udeľujete našej spoločnosti súhlas so spracúvaním Vašich fotografií a audiovizuálnych záznamov vyhotovených na podujatí, s ich poskytnutím osobám zúčastňujúcim sa na organizácii podujatia ako aj s uverejnením týchto fotografií a audiovizuálnych záznamov prostredníctvom našich interných komunikačných kanálov, na webovej stránke našej spoločnosti a oficiálnych stránkach sociálnych médií využívaných našou spoločnosťou. Fotografie a audiovizuálne záznamy môžu byť zdieľané sinými blízko spolupracujúcimi partnermi našej spoločnosti. Ak si neželáte, aby ste boli zachytení na fotografiách a audiovizuálnych záznamoch z podujatí, prosím, oznámte nám to vopred, zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu: love@rony.love alebo to oznámte priamo fotografovi/kameramanovi/organizátorovi v deň konania podujatia. 

 

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať osobne počas podujatia oznámením organizátorom prítomným na podujatí alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: love@rony.love. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám 

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vo vlastnej réžii, využívame služby externých spracovateľov. Týmito externými spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť najmä: 

 

 • Aiming Media s.r.o., Slovensko, 

 • FAPI Business s.r.o., Česká republika, 

 • SmartSelling a.s., Česká republika, 

 • Meta Platforms, Inc., USA apobočky tejto spoločnosti v príslušných štátoch, 

 • Google LLC, USA a pobočky tejto spoločnosti v príslušných štátoch. 

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca, aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne obchodným partnerom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu, marketingovú a technickú podporu pri fungovaní správy potrebnej k riadnemu fungovaniu našej webovej stránky, oficiálnych stránok sociálnych médií, podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode našich podnikateľských aktivít, ako je napr. spoločnosť zabezpečujúca účtovné a daňové služby a pod. 

 

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností. 

 

Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. 

 

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej ďalšej (inak nezainteresovanej) tretej strane. 

 

Týmto si vyhradzujeme právo využívať služby aj ďalších obchodných partnerov, ako boli vyššie špecifikovaný, pri riadnom dodržiavaní všetkých práv a povinností v súvislosti s riadnym dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva, ktoré sú bližšie špecifikované v príslušných právnych predpisoch. V prípade, ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, na e-mailovej adrese: love@rony.love. 

 

V zmysle práva na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek kontaktovať, prostredníctvom e-mailu, na e-mailovej adrese: love@rony.love, kde nás môžete vyzvať v súvislosti sotázkou, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame a akým spôsobom. V lehote 15-tich dní od vyzvania Vás budeme o predmetných skutočnostiach informovať. 

 

Pokiaľ dôjde k zmene Vašich osobných údajov, alebo ich pokladáte za nesprávne, prípadne neúplné, máte právo na doplnenie azmenu Vašich osobných údajov. 

 

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné osobné údaje, alebo sa domnievate, že ich spracovávame nezákonne, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. 

 

Obmedziť môžete taktiež rozsah osobných údajov alebo účel ich spracovania (napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk a podobne). 

 

Právo na výmaz je Vašim ďalším zákonným právom. Pokiaľ o to požiadate kontaktovaním našej e-mailovej adresy: love@rony.love, vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému a zároveň zabezpečíme výmaz zo systémov všetkých našich obchodných partnerov a ďalších spracovateľov, s ktorými spolupracujeme. K zabezpečeniu práva na výmaz dôjde v lehote do desať dní od požiadania. V niektorých prípadoch sme však viazaní zákonnou povinnosťou, napr. evidovaním vystavených daňových dokladov (faktúr), v zákonnom stanovenej lehote. V tomto prípade dôjde kzmazaniu len takých osobných údajov, ktorých úschova nie je viazané iným zákonom. O realizácii výmazu Vašich osobných údajov Vás budeme informovať odoslaním záverečného informačného e-mailu. 

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 

V prípade podozrenia, že k spracovávaniu Vašich osobných údajov nedochádza v zmysle príslušných právnych predpisov a v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Mlčanlivosť 

 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že všetky dotknuté strany, ktoré spracovávajú Vaše osobné údaje, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov snašou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej (nezainteresovanej) tretej strane, okrem partnerov spoločnosti rony.love, s. r. o., s ktorými naša spoločnosť bezprostredne spolupracuje. 

 

Zásady spracovania osobných údajov platia v tejto verzii odo dňa 16.07.2023 a sú vsúlade s príslušnými právnymi predpismi, platnými v krajine sídla predávajúceho ako aj s príslušnými právnymi predpismi, platnými na území Európskej únie. 

 

V Košiciach, dňa 16.07.2023 

 

 

Ronald Csorba 

konateľ spoločnosti 

rony.love, s. r. o.